Анонси
 
 
 

 
Гендерна політика

Назад

Глосарій термінів

гендер - соціально закріплені ролі, поведінка, діяльність і характерні ознаки, які певне суспільство вважає належними для жінок/чоловіків;

гендерна рівність - рівний правовий статус жінок і чоловіків та рівні можливості для його реалізації, що дозволяє особам обох статей брати рівну участь у всіх сферах життєдіяльності суспільства (стаття 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»);

гендерні відносини - соціально сконструйовані відносини між жінками й чоловіками, які мають яскраво виражений гендерний характер. Залежно від розподілу влади визначаються патріархальні (домінування чоловіка, батька в структурі гендерних відносин), матріархальні (домінування жінки, матері в структурі гендерних відносин) та егалітарні (рівний розподіл влади між партнерами) гендерні відносини;

гендерна чутливість - розуміння та прийняття до уваги соціально зумовлених факторів, що лежать в основі дискримінації за ознакою статі; акцентування на показі внеску жінок і чоловіків у суспільне благо;

гендерна політика - дії суб’єктів політичної сфери (держави, політичних партій, громадських об’єднань, міжнародних інституцій), спрямовані на утвердження партнерства статей у визначенні та втіленні політичних цілей, завдань і методів їх досягнення;

гендерно правова експертиза - аналіз чинного законодавства, проєктів нормативно-правових актів, результатом якого є надання висновку щодо їх відповідності принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (стаття 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»);

гендерна культура - система уявлень, цінностей, знань, норм, інтересів, потреб, які формують соціокультурні аспекти статі, встановлюють статуси жінок і чоловіків; визначають їхні ролі, взаємовідносини й моделі поведінки в різних сферах життя та впливають на форми й результати творчої діяльності статей; визначають їхнє місце в загальній картині світу. Гендерна культура відтворює, закріплює та формує відмінності між статями; регулює взаємовідносини жінок і чоловіків в особистому, родинному й соціальному житті;

гендерний аналіз - аналітичний інструмент для вивчення потенційного впливу політик, програм чи проєктів на різні групи жінок і чоловіків, дівчат і хлопців);

гендерний підхід - стратегія, що забезпечує врахування інтересів і досвіду жінок і чоловіків як невіддільної частини планування, реалізації, моніторингу й оцінювання політики та програм у політичній, економічній, культурній і соціальній сферах для отримання жінками та чоловіками рівних благ;

гендерний розрив - статистично фіксована відмінність, наявна між жінками й чоловіками як соціальними групами з погляду економічної активності населення, зайнятості, заробітної плати, професійних занять, професійної сегрегації тощо (щодо участі, доступу, прав, винагороди за працю або пільг);

гендерно нейтральний підхід - політика неврахування відмінностей у становищі різних груп жінок і чоловіків, їхніх статусах, потребах, пріоритетах. Такий підхід передбачає, що державна політика та відповідні державні/регіональні програми однаковою мірою впливають на всі групи населення;

гендерно чутливий підхід - урахування специфічних соціальних, культурних, економічних, політичних та інших характеристик умов життя та потреб жінок і чоловіків;

гендерно чутлива бюджетна програма - бюджетна програма, яка враховує гендерний аспект і містить кількісні та якісні характеристики щодо цілеспрямованості на забезпечення гендерної рівності: зменшення гендерних розривів, усунення гендерної дискримінації, послаблення негативних чи посилення позитивних тенденцій у відповідній сфері/галузі з погляду забезпечення гендерних потреб і задоволення гендерних інтересів. Головний розпорядник має прагнути врахувати гендерний аспект при визначенні обсягу та якості усіх публічних послуг, що надаються в межах бюджетної програми;

гендерно нейтральна бюджетна програма - бюджетна програма, яка за результатами гендерного аналізу визнана такою, що потребує вжиття додаткових заходів (досліджень) для врахування гендерного аспекту;

гендерні стереотипи - це упереджені соціальні та культурні шаблони чи ідеї, згідно з якими чоловіків і жінок наділяють характеристиками та функціями, що визначаються й обмежуються їхньою статтю;

дискримінація - ситуація, за якої особа та/або група осіб за їхніми ознаками раси, кольору шкіри; політичних, релігійних та інших переконань; статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання; мовними чи іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами та свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом; крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними й необхідними (стаття 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»);

дискримінація за ознакою статі - ситуація, за якої особа та/або група осіб за ознаками статі, що були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами та свободами чи привілеями в будь-якій формі, встановленій Законом України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»; крім випадків, коли такі обмеження чи привілеї мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними й необхідними (стаття 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»);

пряма дискримінація - ситуація, за якої з особою та/або групою осіб за їхніми певними ознаками поводяться менш прихильно, ніж з іншою особою та/або групою осіб в аналогічній ситуації; крім випадків, коли таке поводження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними й необхідними (стаття 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»);

практичні гендерні потреби - потреби, пов’язані з умовами, у яких опиняються жінки та чоловіки через їхні гендерні ролі, усталені в суспільстві (зокрема, асоціювання з жінками виконання обов’язків з догляду за дітьми та іншими членами сім’ї, ведення домогосподарства), а також із ситуаціями, що виникають у зв’язку з нерівністю в умовах життя і праці (щодо харчових продуктів, води, житла, доходів, медичної допомоги, працевлаштування тощо);

непряма дискримінація - ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінювання, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їхніми певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище в порівнянні з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними (стаття 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»);

зацікавлена особа - будь-яка фізична чи юридична особа чи громадське об’єднання без статусу юридичної особи (резидент чи нерезидент України), що має безпосередній або опосередкований інтерес щодо діяльності з розроблення, ухвалення та реалізації нормативно-правових актів;

моніторинг - система постійного спостереження за явищами та процесами, що відбуваються в суспільстві, результати якого служать для обґрунтування управлінських рішень;

нормативно правовий акт - офіційний документ, ухвалений уповноваженим на це суб’єктом нормотворення у визначеній законом формі та порядку, який встановлює норми права для неозначеного кола осіб і розрахований на неодноразове застосування;

оцінювання - аналітичний інструмент вимірювання прямих ефектів, результативності та довгострокових наслідків реалізації державних програм, галузевої політики, програм розвитку, проєктів некомерційного сектору, корпоративних програм;

оцінювання гендерного впливу - процес визначення прямого чи опосередкованого впливу (позитивного, негативного чи нейтрального), коротко- та довгострокових наслідків реалізації державної політики на становище різних груп хлопців і дівчат, жінок і чоловіків, який дає змогу своєчасно усунути диспропорції та гендерну нерівність;

позитивні дії - спеціальні тимчасові заходи, що мають правомірну об’єктивно обґрунтовану мету, спрямовану на усунення юридичної чи фактичної нерівності в можливостях жінок і чоловіків щодо реалізації прав і свобод, встановлених Конституцією та законами України (стаття 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»);

прогноз впливу - аналітичний документ, підготовлений розробником проєкту акта за встановленою Регламентом Кабінету Міністрів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 року № 950, формою з метою інформування членів Кабінету Міністрів України про можливі позитивні та негативні наслідки реалізації відповідного акта Уряду;

прогнозування впливу - діяльність, спрямована на ідентифікацію та оцінку ймовірного впливу реалізації акта на ключові інтереси зацікавлених сторін;

рівні права жінок і чоловіків - відсутність обмежень чи привілеїв за ознакою статі (стаття 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків);

рівні можливості жінок і чоловіків - рівні умови та доступ до ресурсів для реалізації рівних прав жінок і чоловіків (стаття 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»);

репродуктивна праця - робота, яка відновлює людські ресурси, включно з веденням господарства й турботою про членів своєї сім’ї, вихованням дітей і доглядом за дітьми, приготуванням їжі та прибиранням, охороною родини зокрема;

статистичні дані з розподілом за статтю - показники, статистичні дані чи інша інформація, збір і використання яких здійснюється розподілено (сегреговано) за ознакою статі. Це є ключовою необхідністю для здійснення якісного аналізу й оцінювання впливу політики, програми чи інших дій окремо на різні групи жінок і чоловіків;

стать - сукупність ознак біологічних і фізіологічних особливостей особи;

стратегічні гендерні потреби - потреби, спрямовані на усунення залежності жінок від чоловіків у суспільстві, що пов’язані з розширенням можливостей жінок і залежать від конкретних соціальних, економічних і політичних умов;

сексуальні домагання - дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (доторкання, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування (стаття 1 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»);

сексизм - будь-які дія, жест, візуальний прояв, вимовлені або написані слова, практика або поведінка, в основі яких лежить ідея про те, що людина або група людей гірші через свою стать; та які проявляються в публічній або приватній сферах, у мережі або поза нею і скеровані на (або спричиняють):

  • a) порушення власної гідності або прав людини чи групи людей;
  • b) фізичну, сексуальну, психологічну або соціально-економічну шкоду чи страждання особи чи групи осіб;
  • c) створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого середовища;
  • d) перешкоджання незалежності або повноцінному здійсненню прав людини з боку особи чи групи осіб;
  • e) підтримку гендерних стереотипів;

утиск - небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їхньої людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери (стаття 1 Закону України «Про засади запобігання та протидію дискримінації в Україні»).

Назад